Regulamin Bebeli.pl

 

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Bebeli.pl dostępnego pod adresem http://www.bebeli.pl

2. Operatorem oraz właścicielem Sklepu Internetowego Bebeli.pl jest Anna Świątkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dot Partners Anna Świątkowska, z siedzibą w Pęgowie przy ul. Leśnej 49, 55-110 Pęgów, NIP: 6161467976, REGON: 022406794, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Ze sklepem można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bebeli.pl 

4.  Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00, pod numerem telefonu 609-978-606.

5. Operator Sklepu Internetowego Bebeli.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych. 

§. 2. Definicje 

1. Sprzedawca, Sklep – Operator Sklepu Internetowego Bebeli.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu. 

2. Klient, Kupujący – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu oraz przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu

3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W stosunku do przedsiębiorcy nie mają zastosowania m.in. przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, a zatem nie stosuje się w szczególności §.10 Regulaminu. Koszty transportu zamówionego towaru ponosi Klient. Koszty reklamacji zamówionego towaru ponosi Klient.

4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

5. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

7. Konto Klienta – miejsce dostępne dla Klientów Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m. in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 

8. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Zasady dotyczące polityki cookies określa Polityka Cookies.

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bebeli.pl. 

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Bebeli.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji a także na świadczeniu usługi „Newsletter”. 

3. Przedmiotem świadczenia są między innymi akcesoria dla dzieci i rodziców. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. 

4. Usługa „Newsletter”  uregulowana jest w Regulaminie Newslettera - Kliknij Tutaj

5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. 

6. Po dokonaniu rejestracji można składać Zamówienia w sposób określony w §. 7. Klient może dokonywać zakupów i składać zamówienia także bez zakładania konta.

7. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Klienta podając adres e-mail i hasło.

8. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski.

§. 4. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

1. Usługa świadczona drogą elektroniczną to usługa świadczona przez Sklep na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego w drodze elektronicznej, która: a) umożliwia zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, b) umożliwienia zakładania kont Klientów w Sklepie, c) umożliwia przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów (NEWSLETTER).

W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać: 

- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,

- włączoną obsługę Java Script,

-  włączoną obsługę plików Cookies,

-  aktywny adres e-mail.

2. Strona internetowa Sklepu korzysta z plików Cookies. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi, znajdują się w Polityce cookies. 

3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest potwierdzenie zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 

§. 5. Sposób porozumiewania się z konsumentem 

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się we Wrocławiu przy ul. M. Bacciarellego 93 51-649 Wrocław. 

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@bebeli.pl a także telefonicznie pod numerem 696-033-009w godz. od 9:00 do 17:00 w dni robocze. 

3. Wszelkie reklamacje można składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bebeli.pl lub pisemnie na adres przy ul. M. Bacciarellego 93 51-649 Wrocław.

4. Dane adresowe Sprzedawcy znajdują się także na stronie www.bebeli.pl 

§. 6. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta. 

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. 

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła. 

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. Są to:

- imię i nazwisko,

- adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),

- numer telefonu. 

5. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji, stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wraz z linkiem aktywacyjnym Klient otrzyma w załączniku dokument niniejszego Regulaminu. Ponadto, Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.bebeli.pl  w zakładce Regulamin i może być w każdej chwili pobrany przez Klienta. Klient ma możliwość pobrania Regulaminu i zapisania na swoim urządzeniu końcowym (bezpośredni link do Regulaminu https://www.bebeli.pl/regulamin). Dodatkowo Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email.

6. Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 10. 

7. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

8. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności. 

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. 

10. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: 

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także, jeśli narusza prawa osób trzecich,

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f. Klient będący Przedsiębiorcą w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie, jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych). 

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta jak również zaprzestanie przesyłania Newslettera, o ile Klient był zapisany na usługę Newslettera. 

13. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta. 

14. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedawca ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody jego zgody. 

15. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba, że strony postanowią inaczej. 

16. Termin wypowiedzenia umowy przez Sprzedawcę w przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 10 wynosi 14 dni. 

§. 7. Warunki sprzedaży 

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Bebeli.pl. 

2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Bebeli.pl są: Sprzedawca oraz Klient. 

3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym Konto Klienta) jak i z Klientem niezarejestrowanym. 

Klient niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo: 

- podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 6 ust. 4 oraz

- zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu. 

4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

6. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. 

7. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta i jego akceptacji przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem ust. 10-12. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 8-12. 

8. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

9. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności: 

- wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,

- dodania ich do koszyka,

- wybrania sposobu zapłaty i dostawy,

- zalogowania do Konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany, chyba że zalogował się wcześniej,

- dopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany,

- kliknięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty". 

10. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedawca, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu: 

a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,

b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,

c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Klienta. 

11. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 10 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp. 

12. Kontroferta, o której mowa w ust. 10 pkt c jest wiążąca dla Sprzedawcę w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Klienta w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie. 

13. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Bebeli.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłek podawane są podczas składania zamówienia.

14. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Konsumentowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku paragonu lub faktury VAT. 

16. Pliki związane z realizacją umowy (m.in. formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy) udostępniane są Klientowi na stronie www.bebeli.pl  oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

§. 8. Sposób i termin spełnienia świadczenia oraz koszt dostawy

1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad. 

2. Przy każdym towarze podawany jest przewidywany czas realizacji zamówienia, który w zależności od dostępności danych towarów w magazynie wynosi od  24 h do 72 h. Termin realizacji całego zamówienia określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Termin realizacji należy liczyć od dnia uznania środków na rachunku bankowym Sprzedającego, a w przypadku wyboru zapłaty przy odbiorze, od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Informacje, co do rodzaju dostawy podawane są podczas składania zamówienia. Dodatkowe informacje o terminach dostawy można znaleźć w zakładce Dostawa (https://www.bebeli.pl/dostawa-dostawa). W przypadku towarów, które nie znajdują się na magazynie sklepu i są zamawiane u producenta po złożeniu przez Klienta zamówienia, czas realizacji może być dłuższy niż 24 h,48h,72 h i odpowiednio wynieść do 30 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zlecenia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 30 dni roboczych. 

3. Zakupione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres przez firmę kurierską. Informacje, co do rodzaju dostawy podawane są podczas składania zamówienia. Dodatkowe informacje można znaleźć w zakładce Dostawa https://www.bebeli.pl/dostawa-dostawa

4. O koszcie transportu Klient informowany jest przy składaniu zamówienia (treść opisu przedmiotu). Dodatkowe informacje o koszcie dostawy dostępne są na stronie:www.bebeli.pl/dostawa 

5.  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń  w szczególności wobec przewoźnika jak również pozwoli na ustalenie zakresu i rodzaju szkody jak również odpowiedzialności. 

6. Sklep Bebeli.pl wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT Klient powinien zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia. 

7. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności osoby dostarczającej towar, czy jest on zgodny z zamówieniem oraz sporządzić stosowny protokół w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży.

§. 9. Sposób i termin zapłaty 

1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób: 

a. przelewem na rachunek bankowy,

b. za pośrednictwem serwisu PayU,

c. przy odbiorze, czyli za pobraniem. 

2. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 lit. a - c, termin zapłaty wnosi do 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku płatności przy odbiorze zapłata powinna nastąpić w dniu dostarczenia towaru. 

3. Dane do przelewu - nr konta: 06 1050 1575 1000 0092 4243 9579

4. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. W tytule przelewu Klient powinien podać numer zamówienia. 

5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
6. W sprawie płatności Klient może się kontaktować ze Sprzedawcą mailowo na adres: kontakt@bebeli.pl bądź telefonicznie pod numerem 609-978-606, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00. 

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni na warunkach i zasadach, określonych w art. 27 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. 

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności oświadczenie można złożyć z wykorzystaniem formularza (wzór odstąpienia KLIKNIJ TUTAJ)  i może być wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: 

- wiadomością e-mail, na adres kontakt@bebeli.pl 

- w formie pisemnej, na adres: ul. M. Bacciarellego 93 51-649 Wrocław

3. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca kupującemu-konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego-konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności w punkcie: (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Czytaj więcej w pouczeniu o odstąpieniu: KLIKNIJ TUTAJ.

6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres Sklepu, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. 

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki). Klient odsyłając towar do Sklepu powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

11.    Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

 

§.11.Wymiana 

1. Nabywcy przysługuje prawo wymiany zakupionego towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, bez podania wyraźnej przyczyny wymiany. Jest to możliwe tylko w przypadku, jeżeli produkt nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. O zamiarze wymiany towaru należy poinformować Sprzedawcę drogą e-mailową lub telefonicznie. Przekroczenie terminu będzie podstawą do nieuwzględnienia wymiany.
2. Wymieniany towar należy przesłać w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami, wraz z dowodem zakupu (paragon/faktura VAT).
3. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania wymienionego towaru w przeciągu 10 dni roboczych.
4. Koszt związany z wysyłką wymienianego i wymienionego na nowy towaru ponosi Nabywca.
5. Sprzedawca nie przyjmuje wysyłek za pobraniem.
6. Towar podlegający wymianie należy wysłać na adres: DOT PARTNERS , ul. M. Bacciarellego 93 51-649 Wrocław z dopiskiem „WYMIANA TOWARU”.

 §. 12. Prawa i obowiązki stron 

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Bebeli.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem. 

3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Klienta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. 

4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych. 

§. 13. Ochrona danych osobowych 

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia towaru czy operatorom systemów płatności. 

3. O ile Klient wyrazi na to zgodę, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Bebeli.pl.

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 

5. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Bebeli.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną . Dane osobowe Klientów są przechowywane w zbiorze Operatora Sklepu Internetowego Bebeli.pl, o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu.

7. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. W przypadkach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Klientowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres kontakt@bebeli.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. 

10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu może być w niektórych przypadkach równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 

§. 14. Reklamacje 

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 556[1]-556[3] Kodeksu cywilnego. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym: 

- imię i nazwisko,

- numer zamówienia

- opis niezgodności towaru z umową,

- datę zakupu,

- protokół szkody,

- zdjęcia uszkodzenia towaru. 

3. W razie ewentualnych braków reklamacji uniemożliwiających jej rozpatrzenie Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o konieczności jej uzupełnienia. 

4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. 

5. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: kontakt@bebeli.pl bądź telefonicznie pod numerem 609-978-606, w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00 bądź na adres korespondencyjny

6. Odpowiedź na zgłoszone żądanie zostanie udzielona w terminie 14 dni z tym, że  Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji [pozytywnie, negatywnie].

 

§. 14 a. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW

  1. Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur – Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w razie nie uznania reklamacji przez Sklep. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony (dobrowolny).
  2. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i nie stanowią odgórnej zgody na udział w takim postępowaniu przed publicznym/niepublicznym podmiotem ADR. Decyzję o udziale przez Sklep w procedurze pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Sklep podejmuje indywidualnie w stosunku do konkretnego Konsumenta. Zgodę lub jej brak Sklep wyraża w piśmie stanowiącym odpowiedź na reklamację Konsumenta.
  3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  5. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.
  6. Konsument ma możliwość zwrócenia się do Podmiotu Uprawnionego ( podmiot ADR), o którym mowa w art. 8 Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
  7. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  8. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

§. 15. Postanowienia końcowe 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. . 

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

3. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 

4. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 3. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument. 

5. Sprzedający zastrzega sobie możliwości do zmian Regulaminu w każdym czasie. Klienta wiążą postanowienia tego Regulaminu, który obowiązywał w Sklepie na dzień dokonywania zakupu towaru przez Klienta. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. 

6. Regulamin obowiązuje od dnia 14.08.2017

 

Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej. Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Cookies . Polityka cookies